Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Általános szerződési feltételek

Eladó adatai: Bátmetall Termelő és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 7140 Bátaszék, Szentháromság tér 3.

Cégjegyzék száma: 71-09-000192

Adószáma: 10278525-2-17

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 74/591-420

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@batmetall.hu

a továbbiakban mint Eladó

Mindazok, akik az Eladó által üzemeltetett web áruházon keresztül megrendeléseket adnak, a továbbiakban mint Vevő.

1. Alapvető rendelkezések

Amennyiben Vevő az általa kiválasztott terméket az Eladó által üzemeltetett web áruház igénybevételével rendeli meg, úgy a felek között létrejött szerződésre jelen általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Vevő az Eladó által üzemeltetett web áruház képernyőjén megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára kötelezőnek ismeri el jelen általános szerződési feltételeket.

Eladó az általános szerződési feltételeket a jövőre nézve módosíthatja egyoldalúan, amennyiben a módosítás szövegét a web áruház portálján bárki által elérhető módon közzéteszi. A módosítás a közzétételt követő nap 0 órájától lép hatályba. A már leadott rendelésekre a rendelés visszaigazolásának napján érvényes szerződési feltételek az irányadók.

2. A szerződés létrejötte

A Vevő tudomásul veszi, hogy a web áruház portálján leadott megrendeléssel a megrendelt termékre egyoldalú vételi ajánlatot tett, melyhez 48 óráig kötve van. Az Eladó által küldött automatikus visszaigazolás kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.

Eladó köteles elektronikus úton a vásárlást visszaigazolni, a megrendelés beérkezésétől számított 48 órán belül. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Felek ezen esetben egymással szemben további igényekkel nem élhetnek. Az adásvételi szerződés a visszaigazolás elküldésével jön létre.

Eladó a visszaigazolással létrejött szerződést iktatja és az iratokat öt évig megőrzi. Vevő a rá vonatkozó szerződésből ezen időn belül e-mail útján másolatot kérhet.

A megrendeléskor a Vevő köteles kiválasztani a termék átvételének módját. Amennyiben Vevő az árú kiszállítását kéri, annak költségei a webáruház felületén megjelennekik. Az Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli.

3. Szállítási feltételek

A web áruházban található termékek szállítási határideje legfeljebb 30 nap.

Ezen szállítási határidőn belül az Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket átadja, kiszállítja, vagy postára adja. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor a megrendelt terméket átvette, birtokba vette.

Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a részletes számlát és az esetleges Jótállási jegyet.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállított csomag esetén a külső futárszolgálat szállítójának azonnal jeleznie kell az esetleges sérülést és köteles helyben jegyzőkönyvet felvenni.

Vevő a kiszállított termékek mennyiségi hiányát három munkanapon belül köteles írásban közölni eladóval. Amennyiben Vevő a csomag átvételét követő 3 munkanapon belül a kiszállított termékek mennyiségi hiányát jelzi, úgy felek a videó felvételen rögzítetteket – az ellenkező bizonyításáig – magukra nézve kötelezőnek elismerik.

4. Kiszállítási díjak

A kiszállítás díjait minden esetben az eladó és a szerződött Szállító közti szerződés határozza meg. A vásárlás során a szállítási díjat a webáruház kiszámítja és a vevő számára megjeleníti az összeget.

5. Árak, fizetési módok és fizetés:

Az Eladó bármikor módosíthatja az interneten működő web áruházban elhelyezett termékek árait. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is. Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja.

Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a web áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Vevő elállhat vásárlási szándékától.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, amely ár a mindenkori jogszabályoknak megfelelő ÁFA értékével növelt ár. Vevő az áru vételárának megfizetésével egyidejűleg köteles a kiszállítás díját is megfizetni.

A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján Eladó ajánlati kötöttsége nem áll be. Felek között az adásvételi szerződés azon a napon jön létre, amikor Eladó a Vevő megrendelését e-mail-ben visszaigazolta.

A termékek árának kifizetési módját a Vevő az internetes áruházban történő vásárlás során választja ki. A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el.

Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

Az Eladó telephelyén (üzletében) történő személyes termékátvétel esetén, a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg.

6. Jótállás (garancia), szavatosság

Az Eladó jótáll azért, hogy az internetes áruházban megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek. A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza.

Az Eladó bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg.

Az Eladó a 151/2003 (IX.22.) Kormány rendeletben írt jótállást vállalja az általa forgalmazott termékekre, a jogszabályban írt ideig és módon. Amennyiben az étékesített termék tartós használatra rendelt, úgy Eladó ezen jogszabály szerinti jótállási kötelezettsége akkor is fenn áll, ha a termék a jogszabály mellékletében nem szerepel.

Az Eladó az e pont szerinti szervíztevékenységet saját maga látja el.

Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármely irat – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – elvesztése, vagy megsemmisülése.

Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, vagy technikai hiba következményei.

Eladó szavatossági kötelezettsége a mindenkor hatályos Ptk. szerint irányadó.

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai:

Ha a hiba a vásárlás után a rendeltetésellenes használatnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, helytelen tárolásnak, elemi kárnak betudható okokból keletkezett.

Amennyiben a vásárolt termék magyar nyelvű kezelési útmutatója kötelező karbantartást ír elő, ennek be nem tartása a garancia elvesztését eredményezi.

7. A viszonteladás kizárása:

A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevő kizárólag a saját használatára jogosult termékeket vásárolni.

8. A termék visszaszolgáltatása:

A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Vevőnek a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni.

Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent Vevő számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vevőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Az Eladó utánvétes postai küldeményt nem fogad. A vételár visszafizetése a 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon történik. Eladó a vételár visszafizetését mindaddig visszatarthatja, amíg Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Elállás esetén az Eladó a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, stb.)

9. Adatkezelési információk

A batmetall.hu web áruház használata során a vállalkozás a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja át további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a batmetall.hu web áruház alvállalkozója. (Pl: Magyar Posta, a megrendelés kézbesítéséhez). A web áruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a batmetall.hu web áruház kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a batmetall.hu web áruház megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a web áruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A web áruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a batmetall.hu web áruház bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@borpenztarca.hu e-mail címen.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A web áruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a batmetall.hu web áruház általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

10. Egyéb feltételek

A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelme.

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Jogszabályi tájékoztató

Az elektronikus kereskedelem megismeréséhez szükséges alapvető jogszabályok

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendelet

 

Incze György

cégvezető