Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételi lehetőséggel kapcsolatos személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A BÁTMETALL Termelő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7140 Bátaszék, Szentháromság tér 3.; cégjegyzékszám: 17-09-000192; adószám: 10278525-2-17; „Társaság”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete („Rendelet”) való megfelelés érdekében az alábbiakban tájékoztatja a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételi lehetőséggel kapcsolatos személyes adatok kezelésről:

 1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételi lehetőséggel kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében adatkezelő a BÁTMETALL Termelő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7140 Bátaszék, Szentháromság tér 3.; cégjegyzékszám: 17-09-000192; adószám: 10278525-2-17). A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A Társaság jogos érdeke, hogy könnyen elérhető legyen, a kapcsolatot minél több fórumon és minél több csatornán keresztül fel lehessen vele venni.

 1. Személyes adatok címzettjei

A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételi lehetőséggel kapcsolatos személyes adatokat a Társaság a Maxer Hosting Kft. (székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3; cégjegyzékszám: 08-09-013763) részére teszi hozzáférhetővé.

A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételi lehetőséggel kapcsolatos személyes adatokat a Társaság további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Társaság a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételi lehetőséggel kapcsolatos személyes adatokat a kapcsolatfelvételtől számított 5 évig kezeli.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos alábbi jogai gyakorlása érdekében forduljon a Társasághoz az info@batmetall.hu e-mail címen.

A Társaság az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

 1. Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Társaság a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 1. a Társaság milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 2. a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 3. milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 4. a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Társaság meg kell, hogy győződni az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 1. Helyesbítéshez való jog

Kérheti a Társaságtól, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

Amennyiben az Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Ön az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezeli. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

 1. Törléshez való jog

A Társaság, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait. A Társaság azonban a személyes adatait nem törli, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Társaság, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha a Társaságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza, ha

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
 2. az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását vagy
 3. a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.
 4. Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában átadja, ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogsértés kezelése
  1. Ha úgy gondolja, hogy a Társaság megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatban a Társasággal az info@batmetall.hu e-mail címen.
  2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).
  3. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

 

Sütik kezelésére vonatkozó tájékoztató

A BÁTMETALL Termelő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7140 Bátaszék, Szentháromság tér 3.; cégjegyzékszám: 17-09-000192; adószám: 10278525-2-17; „Társaság”) a batmetall.hu url alatt működő honlapja sütiket helyez el. A sütik elhelyezésére és az általuk automatikusan gyűjtött adatok kezelésére vonatkozóan a Társaság az alábbiakról tájékoztatja a honlap látogatóit.

 1. Süti

A süti betűkből és számokból álló kis információscsomag.

A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit és lehetővé teszi, hogy a honlap a következő látogatások alkalmával felismerje azt.

 1. Sütik elhelyezésének célja és elhelyezett sütik típusa

A Társaság a sütiket a honlap működőképességének biztosítása céljából helyezi el.

Az egyes sütikre vonatkozó részletes információt az alábbi táblázat tartalmazza:

Típus

Név

Tartalom

Időtartam

Személyes adatok kezelése

Beállítás

batmetall_allowed_cookie_types

Az engedélyezett süti típusokat tárolja.

1 év

Nem

Beállítás

batmetall_cookie_consent_done

Tárolja, hogy a felhasználó tudomásul vette-e az oldal süti használati módját és elfogadta-e azt.

1 év

Nem

Kritikus

batmetall_critcss

A kritikus stílusoklapok betöltését tárolja. A kritikus stílusoklapok változásának követését segíti elő.

1 hét

Nem

Kritikus

batmetall_wishlist

A látogató kívánságlistájába rakott termékek azonosítóit tárolja.

10 év

Nem

Kritikus

batmetall_cpr

Az összehasonlítás modulba kiválasztott termékek azonosítóját tárolja.

3 nap

Nem

 1. Sütik elhelyezésének tiltása

Amennyiben a süti számítógépén vagy mobil eszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer és Microsoft Edge böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

 

Hatályos 2021. szeptember 20. napjától

 

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A BÁTMETALL Termelő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7140 Bátaszék, Szentháromság tér 3.; cégjegyzékszám: 17-09-000192; adószám: 10278525-2-17; „Társaság”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete („Rendelet”) 13. cikkének való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja az Ön hírlevélküldés céljából megadott nevének és e-mail címének kezeléséről, amelyeket Ön a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott név és e-mail cím adatkezelője a BÁTMETALL Termelő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7140 Bátaszék, Szentháromság tér 3.; cégjegyzékszám: 17-09-000192; adószám: 10278525-2-17). A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címet hírlevél küldése céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 1. Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott neve és e-mail címe címzettje a Társaság levelezőrendszerét és honlapjának tárhelyét biztosító Maxer Hosting Kft. (székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3; cégjegyzékszám: 08-09-013763).

A hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait a Társaság további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Társaság az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos alábbi jogai gyakorlása érdekében forduljon a Társasághoz az info@batmetall.hu e-mail címen.

A Társaság az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

 1. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Társaságtól, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással.

Amennyiben Ön a Társaság hírleveléről leiratkozik, akkor a Társaság a jövőben nem küld többé hírlevelet az Ön részére és törli a személyes adatait a hírlevélküldési listáról.

 1. Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Társaság a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 1. a Társaság milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 2. a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 3. milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 4. a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Társaság meg kell, hogy győződni az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 1. Helyesbítéshez való jog

Kérheti a Társaságtól, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

Amennyiben az Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Ön az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 1. Törléshez való jog

A Társaság, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait. A Társaság azonban a személyes adatait nem törli, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Társaság, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha a Társaságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza, ha

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
 2. az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását vagy
 3. a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.
 4. Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában átadja, ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogsértés kezelése
  1. Ha úgy gondolja, hogy a Társaság megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatban a Társasággal az info@batmetall.hu e-mail címen.
  2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).
  3. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

 

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.